Spring til indhold

Referat af Generalforsamling d. 4.4.2024

En rolig generalforsamling med relativt få fremmødte som bakkede fuldt op om bestyrelsens arbejde

Valg af dirigent – Palle Vang Nielsen blev valgt

Bestyrelsesberetning – Se hjemmesiden hnv.dk- blev godkendt

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse – blev godkendt

Behandling af indkomne forslag – der var ingen indkomne forslag

Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen: 

På valg til bestyrelsen er følgende Egon Vedel Kvist, Kasper Løcke og Kim Jensen. Alle er villige til genvalg – Alle 3 blev valgt. Tina Halkjær Andersen har ønsket at udtræde af bestyrelsen – nuværende suppleant Palle Vang Nielsen er indtrådt i bestyrelsen. Tina Halkjær Andersen blev valgt til suppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant- På valg er Dan Brøndum, som modtog genvalg.

Eventuelt: forslag til bestyrelsen:– personer/brugere uden mail – kan det genovervejes at de få indkaldelse til generalforsamling m.v. sendt fysisk. 

Kim Jensen fra bestyrelsen orienterede kort om at vil komme ændringer/opstramninger på regulativ om Kritisk infrastruktur- altså styr på IT, låse/nøgler, personadgang mv.  

Referent Susanne Løcke