Spring til indhold

Vedtægter

for Helgenæs Nord Vandforsyning a.m.b.a

§ 1 Navn

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er:

Helgenæs Nord Vandforsyning a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad samt af nærværende vedtægter. Betaling af anlægsbidrag fremgår af takstblad.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved en ejendoms ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en ejendom ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31 maj. Første generalforsamling afholdes 2023.

Indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem og ved opslag på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst­­­­­ 25 % af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Beslutninger truffet på generalforsamlingen indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan for et andet medlem afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med almindeligt stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen

Afsnit 1. 2022.

Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer, valgt blandt hidtidige medlemmer af Kongsgaard-Borup Vandværk og 3 medlemmer, valgt blandt hidtidige interessenter i Asgilhøje Vandværk I/S valgt på de respektive ordinære /ekstraordinære generalforsamlinger 2022. Et medlem fra hver gruppe vælges for en toårig periode, og to medlemmer for hver gruppe vælges for en etårig periode.

Der vælges 1 suppleant på hver af de respektive generalforsamlinger 2022. Suppleanten indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Der vælges en revisor og en revisorsuppleant blandt hidtidige medlemmer i Kongsgaard-Borup Vandværk, og der vælges en revisor og en revisorsuppleant blandt hidtidige interessenter i Asgilhøje Vandværk I/S

På selskabets ordinære generalforsamling 2023 afgår to medlemmer fra hver gruppe.

Afsnit 1 og overskriften Afsnit 2. Fra 2023 udgår af vedtægterne i 2023.

Afsnit 2. Fra 2023

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for en periode på 2 år, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling er skiftevis 2 og 3 medlemmer på valg.

Hvert år vælges ­­1 suppleant. Suppleanten indtræder, når et bestyrelsesmedlem afgår i løbet af en valgperiode. Den valgte suppleant indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og fører referat.

§ 10 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen for en periode på 2 år. Én revisor er på valg hvert år.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne.

§ 12 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer for.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget/sidst ændret på generalforsamlingen den 21-05-2022, og de træder i kraft samme dato.

Her kan du hente vedtægterne i PDF format.